LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Historia Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu Starym powstało w 1948 roku i jest jednym z najstarszych liceów w regionie. Od momentu powstania jej mury opuściło prawie pięć tysięcy absolwentów. Absolwenci naszej szkoły zajmują najbardziej eksponowane stanowiska w administracji rządowej, w świecie gospodarki, kultury i sztuki. Wśród nich są politycy, naukowcy, lekarze, nauczyciele, księża i inni reprezentujący różne profesje.

 

Absolwentami naszej szkoły są burmistrzowie, wójtowie okolicznych gmin oraz przewodniczący rad samorządów terytorialnych. Szczycimy się tym, że połowa nauczycieli zatrudnionych w szkole, to jej absolwenci.

Szkoła dba o jak najlepszy poziom edukacji, czego dowodem są ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane przez jej absolwentów na egzaminie maturalnym oraz sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Nowoczesna edukacja przejawia się między innymi tym, że młodzież uczestniczy w edukacyjnych projektach UE: "Partnerzy w nauce", pod auspicjami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz "Odkrywać nieznane - tworzyć nowe" promowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. Programy te mają za zadanie wspomóc uczniów w nauce przedmiotów ścisłych, ekonomicznych i przyrodniczych.

Podobny cel przyświeca innym działaniom edukacyjnym podejmowanym w szkole. Jej tradycją już stały się dodatkowe zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych śląskich wyższych uczelni, w ramach podpisanych umów o współpracy i opiece naukowej. Współpracę na takich zasadach liceum prowadzi obecnie z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. dr. E. Szramka w Tychach. Poza tym nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych specjalnie dla nich przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach, Wyższą Szkołę Humanistyczną w Katowicach i Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymogom współczesnej edukacji we wszystkich klasach liceum wprowadzony został podział na grupy językowe stworzone wg poziomu zaawansowania uczniów, co umożliwia efektywne nauczanie obu języków obcych nowożytnych.

Jako pełnoprawni Europejczycy uczniowie szkoły biorą udział w projektach, które swym zasięgiem wykraczają poza zasięg Unii Europejskiej m.in.: "Szkoła otwarta na świat", czy "Szkoła pomaga szkole". Licealiści wspólnie z kolegami z St Sebastian Kolleg we Freiburgu uczestniczą w internetowym programie edukacyjnym "Skarby naszej ziemi" a z uczniami szkół z Niemiec, Francji, Bułgarii, Rumunii, Czech, Słowacji i Węgier biorą udział w programie "Europę spotkać - Europę wybrać". Organizowane od lat wymiany młodzieży ze szkołami z Niemiec (Gundelfingen) i Czech (Vsetinie) stały się stałym elementem życia szkolnego, a dzięki programom edukacyjno-kulturalnym Comenius 3 Comcult Projekt, Comenius Akcja I uczniowie liceum wyjeżdżają także do Włoch, Hiszpanii, czy Holandii.

Szkoła proponuje bardzo szeroki wybór nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych o charakterze: kół zainteresowań (Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Kółko Filozoficzne Koło Public Relations i inne), zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego i zajęć rekreacyjno-sportowych. Wspólnym osiągnięciem uczniów i nauczycieli jest funkcjonujący i bardzo prężnie się rozwijający Klub Filmowca, w którym młodzi adepci dziennikarstwa, pod okiem fachowców z ośrodków telewizyjnych (TVP1 i TVP3 - Katowice) zgłębiają tajniki pracy z kamerą i mikrofonem oraz uczą się trudnej sztuki reportażu i wywiadu.

Gwarantem najwyższego poziomu nauczania jest 45 osobowe grona nauczycielskie, spośród którego ponad połowa nauczycieli posiada kwalifikacje egzaminatora maturalnego OKE, co ma duże znaczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego. Wśród nich takie kwalifikacje posiada: pięciu (z sześciu uczących) polonistów, trzech germanistów, dwóch anglistów, wszyscy matematycy, chemicy, biolodzy, dwóch fizyków, historyk, rusycysta oraz nauczyciel informatyki. W porównaniu z innymi szkołami, sytuacja ta jest zupełnie wyjątkowa. W szkole uczy kilkunastu nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania dwóch i więcej przedmiotów.

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu słynie z doskonałej bazy dydaktycznej: specjalistycznych pracowni przedmiotowych, przedmiotowych pracowni multimedialnych (w tym biologiczna, polonistyczna, językowa), dwóch pracowni komputerowych z dostępem do internetu, dodatkowych stanowisk internetowych dostępnych dla uczniów, centrum multimedialnego, czytelni i biblioteki z ponad 40 tysiącami woluminów, sali gimnastycznej i hali sportowej z zapleczem.

W ocenie rodziców szkołą gwarantuje bezpieczeństwo i opiekę pedagoga szkolnego i psychologa oraz gwarantuje pełną opiekę zdrowotną.

Dyrektor Liceum
mgr Romuald Kubiciel

 

Kalendarium LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Franciszek Banot

 • 1948 - 8 sierpnia powołano do życia Państwową 11-klasową Ogólnokształcącą Szkołę Koedukacyjną stopnia podstawowego i licealnego, usytuowaną przy ul. 1 Maja 25 (obecnie ul. Krakowska 28). Dyrektorem placówki mianowany został Franciszek Banot.
 • 1948 - 1 września naukę w klasie ósmej licealnej rozpoczęło 34 uczniów.
 • 1952 - Pierwszych 15 maturzystów zdało egzamin maturalny.
 • 1958 - 8 września Ministerstwo Oświaty zatwierdziło nazwę szkoły w brzmieniu: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich.
 • 1958 - Zawiązano społeczny komitet, którego celem była rozbudowa szkoły.
 • 1958-62 - Zbudowane zostały: sala gimnastyczna i boisko sportowe oraz południowe skrzydło szkoły, w którym powstały nowe sale lekcyjne.
 • 1966 - 1 września rozdzielone zostały Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące.
 • 1969 - 16 października nastąpiło oficjalne otwarcie nowego budynku liceum przy ul. Piaskowej (obecnie ul. Licealna). Franciszek Kagan
 • 1971 - 1 września stanowisko dyrektora objął Franciszek Kagan.
 • 1975 - Zbudowane zostało boczne skrzydło szkoły, gdzie znalazły się szatnie i dodatkowa sala lekcyjna oraz mniejsze pomieszczenia przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne.
 • 1976 - 12 października podczas uroczystości w Zakładowym Domu Kultury wręczono szkole sztandar, ufundowany przez ZTS "Erg" oraz Komitet Rodzicielski.
 • 1977 - 1 września stanowisko dyrektora szkoły objęła Maria Gwóźdź.
 • 1979 - Przeprowadzony został kapitalny remont szkoły.
 • 1983 - 21 października, z okazji 35-lecia istnienia, liceum odznaczone zostało Medalem Edukacji Narodowej.
 • 1985 - 1 lutego dyrektorem szkoły został Józef Berger.
 • 1985-88 - Wyremontowane zostały obiekty sportowe, na terenach wokół szkoły urządzono nowe boiska, bieżnię, skocznię i rzutnię do konkurencji lekkoatletycznych. Maria Gwóźdź
 • 1987 - Oddano do użytku pierwszą na terenie Tychów pracownię komputerową.
 • 1987 - 19 września społeczność szkolna wzięła udział w obchodach jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Bieruniowi (zorganizowano widowisko plenerowe na rynku, ukazujące historię miasta).
 • 1988 - 11 listopada z okazji 40-lecia istnienia liceum, sztandar szkoły udekorowano złotą odznaką "Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego".
 • 1993 - 1995 - Przeprowadzono gruntowny remont szkoły. Wyremontowana została sala gimnastyczna i zmodernizowany został system grzewczy szkoły.
 • 1994 - W pomieszczeniach wyodrębnionych z biblioteki szkolnej uruchomiono czytelnię szkolną.
 • 1995 - 8 listopada w obecności władz Bierunia oraz metropolity katowickiego ks. abp. Damiana Zimonia odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej.
 • 1998 - 10 października odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia liceum i I Zjazd Absolwentów Szkoły. Podczas uroczystości poświęcony został nowy sztandar szkoły.
 • 1999 - Powiat Bieruńsko-Lędziński staje się organem prowadzącym szkołę
 • 1999 - szkoła przystępuje do Programu "Nowa Matura", stając się jedną z kilkudziesięciu szkół w województwie śląskim koordynujących przygotowania do egzaminu maturalnego w nowej formule. Józef Berger
 • 2000 - Przeprowadzono remont sali gimnastycznej polegający na wymianie stolarki okiennej.
 • 2000 - oddano do użytku najnowocześniejszą w województwie pracownię fizyki. Pomoce dydaktyczne z jej wyposażenia wartości ok. 500 tys. złotych zostały sprowadzone z USA
 • 2001 - Budynek szkoły został ocieplony - zmieniony został wygląd fasady szkoły.
 • 2002 - 22 stycznia - na mocy uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego liceum zostaje przekształcone z 3-letnią szkołę ponadgimnazjalną, zachowując dotychczasową swoją nazwę i patrona..
 • 2004 - 8 marca w rankingu szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski zamieszczonym w tygodniku Newsweek Liceum w Bieruniu zajęło 35 miejsce na 327 placówek w województwie śląskim.
 • 2004 - 4 czerwca podpisany został Akt Partnerstwa między Liceum a Gimnazjum z Gundelfingen.
 • 2005 - 9 kwietnia w Liceum odbyła się międzynarodowa konferencja Commenius 3 "Wspólna kultura" z udziałem 26 koordynatorów z 12 europejskich państw (Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).
 • 2005 - maj - w związku ze zmianą zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w szkole po raz pierwszy odbywa się tzw. "Nowa Matura".
 • 2005 - 5 listopada podpisano Akt o współpracy i opiece naukowej z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • 2006 - W czerwcu powstał przy LO Klub Filmowców
 • 2006 - Przeprowadzono gruntowną modernizację pracowni chemicznej.
 • 2006 - W wyniku kolejnej inwestycji w szkole zamontowane zostały żaluzje zewnętrzne. Romuald Kubiciel
 • 2006 - 15 grudnia na stanowisko dyrektora szkoły powołano Romualda Kubiciela (p.o. od 18 października 2006).
 • 2007 - 21 marca podpisano Akt o współpracy i opiece naukowej z Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach w dziedzinach: dziennikarstwo, informatyka, historia ustroju, ekonomia.
 • 2007 - Zawarto porozumienie z Instytutem Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie opieki naukowej w zakresie fizyki.
 • 2007 - We wrześniu zarejestrowano "Stowarzyszenie Młodzi Aktywni".
 • 2008 - Rozszerzona została dotychczasowa współpraca z Instytutem Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opieką naukową została objęta klasa przyrodnicza w dziedzinie fizyki medycznej i bioniki.
 • 2008 - 18 października odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia Liceum i II Zjazd Absolwentów Szkoły.
 • 2009 - Szkołą pomyślnie przechodzi eliminacje i przystępuje do europejskiego programu edukacyjnego "Partnerzy w nauce" pod auspicjami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2009 - Szkoła zostaje wytypowana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, jako jedna z 60 w Polsce, do udziału w europejskim projekcie edukacyjnym "Odkrywać nieznane, tworzyć nowe" pod auspicjami Centrum Edukacji "Atut" z Wrocławia, reprezentującym dolnośląskie środowiska akademickie

 

Opracowanie kalendarium: Magdalena Króliczek-Pliszka i Grażyna Pyka

Źródła:

 1. Kroniki Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich

 2. Fic Maciej: Szkolnictwo. W: Bieruń monografia historyczna. Pod red. Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Myszora. Bieruń 2007, s. 359-394

 3. Historia liceum. W: ...bo my jesteśmy właśnie stąd : 50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu. Bieruń 1998, s.11-22

 4. Lysko Alojzy, Kaleta Józef: III Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Tychach-Bieruniu Starym 1948-1988. Bieruń 1988