LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Profesor Oświaty

W tym roku do grona honorowych Profesorów Oświaty dołączyło dwadzieścia cztery osoby, w ich gronie znalazł się dyrektor naszego liceum p. Romuald Kubiciel.

Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.
Pan dyrektor Romuald Kubiciel podczas swojej 30-letniej pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, w czasie której w latach 2003 – 2006 był wicedyrektorem szkoły, a od 2006 r. zajmuje stanowisko dyrektora szkoły, podejmował liczne działania, których efektem są sukcesy jego uczniów. m. in. wyróżnienie II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „Ku wolnej Polsce” (Warszawa 2001 r.); I miejsce w województwie śląskim i wyróżnienie w ogólnopolskim etapie konkursu wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana kard. Wyszyńskiego „Na Grani Tysiącleci” (Warszawa 2001 r.); wyróżnienie w wojewódzkim konkursie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach „Zapomniane historie ludzkich dramatów – losy mieszkańców Górnego Śląska w latach 1939 – 1956” (Katowice 2002 r.); I miejsce w II Międzylicealnym Konkursie Historycznym (Tychy 2002 r.); 1 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pocztów Sztandarowych oraz Wiedzy o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych (Jaworzno 2019 r.). Innym rodzajem jego sukcesów zawodowych jest fakt, że w latach 1993 – 2003 dwunastu jego uczniów zdobyło indeksy uczelni wyższych na kierunkach historycznych (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski) i zostało nauczycielami historii. Podobna liczba jego uczniów z powodzeniem ukończyła studia prawnicze.
Przez cały okres swojej aktywności zawodowej, wspólnie z organizacjami, instytucjami i jednostkami samorządowymi (m. in. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Societas Scientis Favendis Silesiae Superioris w Katowicach, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach, Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia, Stowarzyszenie Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach, Powiat Bieruńsko-Lędziński, Gmina Chełm Śląski, Miasto Lędziny, Bieruński Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Gliwicach) prowadził cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady i prelekcje o tematyce historycznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz dla lokalnej społeczności poświęcone tematyce. Część tych wykładów została opublikowana i wydana drukiem.
We współpracy z TVP3 Katowice w 2004 r. powstała autorska audycja telewizyjna poświęcona polskim symbolom narodowym pt. „Polska Flaga”. Program był wielokrotnie emitowany na antenie telewizji ogólnopolskiej i ośrodków regionalnych TVP.
W roku 2013 i w 2014 na zaproszenie dyrektora artystycznego Teatru Rozrywki w Chorzowie uczestniczył jako prelegent w spotkaniach autorskich realizowanych w ramach cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy”. Podczas spotkań przybliżał licznie zebranej publiczności zagadnienia poświęcone tematyce heraldycznej ”Barwy – herbarze i symbole” oraz związane z historią ziemi pszczyńskiej „Węgierscy Turzonowie na Górnym Śląsku”.

Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników 600-letniego Bierunia, którego jest współzałożycielem i w którym obecnie jest członkiem zarządu. W 2015 przyczynił się do realizacji rekonstrukcji zaginionego podczas II wojny światowej XVI wiecznego obrazu „Koronacja Matki Boskiej”. Dzięki swoim badaniom nad zabytkami i historią Bierunia dotarł do zachowanych w stanie szczątkowym archiwaliów i na ich podstawie dokonał cyfrowej rekonstrukcji zaginionego obrazu. W ścisłej współpracy z reprezentującym diecezję katowicką konserwatorem zabytków uczestniczył w rekonstrukcji dzieła i konsultował szczegóły artystyczno-techniczne z autorką rekonstrukcji na każdym etapie prac.
Efektywnie współpracował z firmą edukacyjną „Abakus” (2010 – 2011) organizując szkolenia przeznaczone dla nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego oraz optymalizacji zasad oceniania szkolnego, w tym oceniania punktowego. Prowadził warsztaty dla nauczycieli z kilkudziesięciu szkół z terenu Pszczyny.
Jest autorem dwóch serii plansz poglądowych, które opracował merytorycznie i graficznie, które udostępnił za pośrednictwem serwerów Kuratorium Oświaty w Katowicach do nieodpłatnego wykorzystania przez zainteresowane osoby, szkoły i instytucje. Materiały te były prezentowane m. in.: w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu, Bibliotece Publicznej w Imielinie, Bibliotece Publicznej w Bojszowach i na stałe w Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.
Był inicjatorem i przy merytorycznym wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach organizatorem powiatowych uroczystości realizowanych w ramach projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia” w 2014 r. podczas której posadzono „Dęby Katyńskie”, poświęcone pamięci policjantów - mieszkańców miejscowości z terenu obecnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego zamordowanych w 1949 r. przez NKWD. Uroczystości towarzyszyło odsłonięcie monumentu upamiętniającego uroczystość, zaprojektowanego przez p. Romuald Kubiciela. Natomiast w roku 2018 na prośbę Starostwa Powiatowego w Bieruniu zaprojektował kolejny pomnik tym razem w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość odsłonięcia pomnika, którą prowadził według autorskiego scenariusza miała miejsce 2 września 2018 r. przy budynku Starostwa Powiatowego.
Realizując swoje zamiłowanie do heraldyki i dysponując merytoryczną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania ceremoniału i zasad precedencji, zdobył zaufanie licznych środowisk, nie tylko szkolnych, które powierzyły mu opracowanie swoich symboli lub konsultowały z nim przygotowane projekty, chętnie korzystając z jego porad i wskazówek. Kontakty te zaowocowały opracowaniem przez p. R. Kubiciela wzorów sztandarów szkół m. in.: II Liceum Ogólnokształcącego im C. K. Norwida w Tychach, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. G. G. Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej, Gimnazjum nr 11 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu, Szkoły Podstawowej nr 137 im. W. Zina w Krakowie, Gimnazjum nr 2 im. Świętego Walentego w Bieruniu, Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej, Szkoły Podstawowej-Sportowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej, Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej, Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Barbary w Lędzinach, III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie, Technikum Ekonomicznego w Chorzowie, Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Gliwicach, Szkoły Podstawowej nr 8 im. Adama Mickiewicza w Żorach, Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej, Szkoły Podstawowej nr 32 im. I Pułku Strzelców Bytomskich w Bytomiu, Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej, Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Dąbrowie Górniczej, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu.
W ramach swoich umiejętności heraldycznych jest również autorem lub konsultantem projektów zestawów symboli jednostek samorządów terytorialnych: Województwa Śląskiego, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Powiatu Wodzisławskiego, Powiatu Pszczyńskiego, Powiatu Gliwickiego; miast i gmin: Imielina, Pyskowic, Radzionkowa, Chełmu Śląskiego, Wilamowic, Gierałtowic, Miedźnej, Jejkowic, Kleczewa, Rudzińca, Pawonkowa, Koszęcina, Wielowsi; dzielnic miast: Rybnik-Stodoły, Tychy-Cielmice oraz sołectw: Rudno, Paniowy. W ramach tych zainteresowań przygotował również wzorce sztandarów instytucji, organizacji i stowarzyszeń: Nadleśnictwa Rudziniec, Biura Urządzania Lasów i Gospodarki Leśnej w Nadarzynie, Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła, Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia.
Współpracował w zakresie swoich zainteresowań m. in. z Polskim Towarzystwem Heraldycznym, Włocławskim Towarzystwem Naukowym, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Jagiellońskim. Efektem tej współpracy jest jego udział w konferencjach naukowych oraz referaty, które podczas tych konferencji wygłosił i które w bardzo dużej części zostały opublikowane m. in.: I Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna w Cieszynie (Cieszyn 2012 r.), II Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna w Cieszynie (Cieszyn 2014 r.), Konferencja naukowa „Elementy przemysłowe w heraldyce – symbole czy dziwolągi heraldyczne” (Katowice 2006 r.) + referat, Konferencja naukowa „Górnośląska symbolika samorządowa. Wczoraj – dziś – jutro” (Tarnowskie Góry 2003 r.) + referat (opublikowany), Konferencja heraldyczna „Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej 1918 – 1939 (Włocławek 2002 r.) + referat (opublikowany), I Krakowskie Koloquium Heraldyczne (Kraków 1999 r.) + komunikat „Polskie ustawodawstwo heraldyczne w latach 1918 – 1999”, Konferencja naukowa poświęcona 380 rocznicy śmierci Jerzego Turzona (Dolny Kubin – Oravsky Hrad Słowacja 1996 r.) + referat (opublikowany), Posiedzenie Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk (Częstochowa 1998 r.) + komunikat (opublikowany), Konferencja „Katowice. W 136 rocznice zyskania praw miejskich” (Katowice 2001 r.) + referat (opublikowany), Konferencja organizowana przez Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcona edytorstwu źródeł historycznych do dziejów Górnego Śląska (Wrocław 2000 r.) + referat nt. zasad edycji źródeł dyplomatycznych na przykładzie Wielkiego Przywileju Ziemskiego z 1531 r., ks. opolskiego Jana II Dobrego, Konferencja naukowa „Podręczniki dla szkół pogranicza polsko-czesko-słowackiego” (IH UŚ w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, CBŚiB Uniwersytetu Wrocławskiego - Cieszyn 2000 r.) + referat nt. proponowanej obudowy dydaktycznej podręcznika do edukacji regionalnej, Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Historia – kultura i społeczeństwo Wilamowic w relacjach polsko-niemiecko-flamandzkich (Wilamowice 1998 r.), Konferencja „Ziemia pszczyńska przez wieki” (Suszec-Pszczyna 2001 r.) + referat (opublikowany), Międzynarodowe Sympozjum Młodych Mediewistów (Gniezno 2005 r.) + referat (opublikowany), Konferencja naukowa poświęcona 450 rocznicy ustanowienia statutu księstw opolskiego i raciborskiego (Opole 2012 r.) + referat.
Pokłosiem jego zainteresowań, w tym również udziałów w konferencjach naukowych oraz zaproszeń do współpracy przez zespoły historyków przy opracowaniach naukowych i popularno-naukowych są napisane przez niego publikacje. Można je podzielić na sensu stricte naukowe, zamieszczane w publikacjach instytucji naukowych i ośrodków akademickich, popularno-naukowe, jak i popularyzatorskie, zamieszczane najczęściej w lokalnej prasie. Ze względów merytorycznych p. Romuald Kubiciel dzielił się swoją wiedzą, opracowując publikacje z zakresu historii Śląska, historii miejscowości górnośląskich oraz heraldyki m. in.: Kościół pod wezwaniem Św. Walentego w Bieruniu, Bieruń 1995 (II wyd. Bieruń 1998), Turzonowie w Pszczynie. Z dziejów związków górnośląsko-węgierskich, w: Studia i materiały z dziejów Śląska, t. 21 (1996), Kościół pod wezwaniem Św. Bartłomieja Ap. w Bieruniu, Bieruń 1996, Turzonowie w Polsce i na Śląsku, w: Sbornik Oravskeho Musea, t. XV (1998), Wybrane problemy badawcze związane z Wielkim Przywilejem Ziemskim ks. Jana II opolskiego, z 1531 roku, w: Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach, z. 23 (1999) – komunikat, Wybrane problemy badawcze związane z Wielkim Przywilejem ziemskim ks. Jana II opolskiego z 1531 r., w: Z dziejów Śląska. Zbiór Studiów Komisji Historycznej PAN, Katowice 2000 – (artykuł wraz z tłumaczeniem i krytycznym wydaniem tekstu przywileju), [rec. J. Müller; Dvě nové edice slezských právních pramenů, Časopis Slezskeho muzea, serie B, 50, 2001, z. 3, s. 286.], Ziemie pogranicza. Spór o polityczną przynależność wsi biskupich: Imielina, Chełmu Śląskiego i Kosztów, w: Problem czy bogactwo. Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, Bieruń 2002, Właściciele Katowic, w: Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2002, Ziemia pszczyńska i jej właściciele do poł. XVI wieku, w: Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze, Suszec 2002, Historia miejscowości, kościoła i parafii Chełm Śląski do końca XVIII wieku, w: Monografia gminy i parafii, pod red. J. Myszora, Chełm Śląski 2004, Formuły kancelaryjne w dokumentach ostatnich Piastów opolskich, w: Materiały z Konferencji Młodych Mediewistów w Gnieźnie, w: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27 – 29 września 2005 r., pod red. J. Dobosza, J. Kujawińskiego, M. Matli-Kozłowskiej, Poznań 2007, Dzieje Bierunia przed lokacją w 1387 r., Dzieje Bierunia do 1525 r., w: Bieruń. Monografia historyczna pod. red. Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Myszora, Bieruń 2007, Historia kościoła p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Bieruniu, w: Bieruń. Monografia historyczna pod. red. Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Myszora, Bieruń 2007, Uposażenie Kościoła p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Bieruniu, Historia kościoła p.w. Świętego Walentego w Bieruniu, w: Bieruń. Monografia historyczna pod. red. Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Myszora, Bieruń 2007, Urząd starosty i funkcjonowanie powiatów w rozwoju historycznym, w: Powiat Bieruńsko-Lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, pod red. D. Walencika, Bieruń 2008 (II wyd. Bieruń 2009), Terytorium powiatu bieruńsko-lędzińskiego w historycznych podziałach administracyjnych, w: Powiat Bieruńsko-Lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, pod red. D. Walencika, Bieruń 2008 (II wyd. Bieruń 2009), Symbole powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w: Powiat Bieruńsko-Lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, pod red. D. Walencika, Bieruń 2008 (II wyd. Bieruń 2009), Ekspertyza historyczno-heraldyczna symboli Miasta Pyskowice, „Zeszyty Gliwickie” nr 34 (2009), s. 7-26, Heraldyka gminy Chełm Śląski w: Monografia gminy i parafii, pod red. J. Myszora, Chełm Śląski 2004, Orzeł górnośląski i sposoby jego uszczerbiania w praktyce współczesnej polskiej heraldyki samorządowej, w: Górnośląska symbolika samorządowa. Wczoraj – dziś – jutro. Tarnowskie Góry 2003 [Zeszyty Tarnogórskie nr 50 – Tarnogórskie Sesje Naukowe t. 17], Barwy złoto-srebrno-błękitne w herbach miejscowości dawnego województwa śląskiego (na marginesie książki Mariana Gumowskiego), w: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918 – 1939), Włocławek 2002, Udział administracji pruskiej w tworzeniu symboli miejscowości obecnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zarys problemu, w: Problem czy bogactwo. Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, Bieruń 2002, Herby i pieczęcie miejscowości gminy Wilamowice, w: Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, Wilamowice 2001, Polskie ustawodawstwo heraldyczne 1919 – 1999, w: Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, Kraków 2000.
Otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (2018), Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty (1998), Nagroda Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego za upowszechnianie kultury „Clemens Pro Cultura” (2013), Laur 25-lecia Odrodzonej Samorządności przyznany przez Burmistrza Miasta Bierunia (2016), Nagrody organu prowadzącego szkołę – Starosty Tyskiego i Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego (2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).