LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

NIE OCENIAMY – DOCENIAMY I WSPIERAMY!

30 września odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli – Praktyków „Szkoła doceniania”, organizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Prelegenci, a wśród nich nasza polonistka, dr Dagmara Jezierska, to czynni pedagodzy z całego kraju, którzy zmieniają szkołę w swoich środowiskach. Celem konferencji było pokazanie, jak w praktyce, na różnych poziomach edukacji, można (d)oceniać uczniów i budować ich motywację do przejęcia odpowiedzialności za własne uczenie się.
Nasze liceum jest miejscem, w którym najważniejszy jest uczeń i jego przyszłość. Rozumiemy potrzeby rozwojowe młodego człowieka, podążamy za nowatorskimi osiągnięciami w dziedzinie edukacji i staramy się, aby szkoła kojarzyła się młodzieży z miejscem dla niej przyjaznym. Motywujemy zatem uczniów do pogłębiania swoich pasji i zainteresowań naukowych, wspieramy ich działania i pomagamy przezwyciężać wszelkie trudności. A wszystko to w atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości i współpracy.
Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli - pełnych pasji i chęci do zmian w dobrym kierunku. Doskonale bowiem rozumiemy, że szkoła nie może stać w miejscu, kiedy świat tak szybko biegnie do przodu. Musi iść z duchem czasu, kształcąc młodzież w sposób odpowiedni do wymagań współczesnego rynku pracy i pożądanych kompetencji kluczowych. Nasi nauczyciele od kilku lat – jako zdecydowani pionierzy w regionie - prowadzą działania wspierające uczniów w procesie uczenia się, m.in. poprzez ocenianie kształtujące. Nie stawiają na lekcjach tradycyjnych ocen cyfrowych, ale informują uczniów i rodziców o postępach poprzez informacje zwrotne. Metoda ta, która zaczyna w Polsce zdobywać uznanie w coraz to szerszych kręgach specjalistów w dziedzinie oświaty, powoduje, że uczniowie z przyjemnością i bez stresu uczestniczą w lekcjach, sami decydują o tempie nauki i o jej rezultatach, stają się bardziej odpowiedzialni, zaangażowani i samodzielni. Przekonują się, że ocena nie jest wartością samą w sobie. Odkrywają, że uczenie się nie polega na otrzymywaniu kar i nagród, ale jest najlepszą inwestycją w siebie i swoją przyszłość.