LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Matura 2021 - zmiany

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej,

z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na  uczelnię zagraniczną muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu.

Zadeklarowane przez Was egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane. Wszyscy, którzy muszą zdawać egzamin w części ustnej, zobowiązani są – w terminie do 7 lutego 2021r. – przedstawić informację o obowiązku zdawania tej części egzaminu.

W celu dokonania korekty deklaracji (np. rezygnacja ze zdawania przedmiotu lub dołożenie jakiegoś) należy ponownie wypełnić deklarację – Załącznik 1a i przekazać go do szkoły w terminie do 7 lutego 2021 r.

Osoby, które zadeklarowały chęć zdawania egzaminu w części ustnej lub/i z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a do tych egzaminów nie przystąpią, na świadectwie będą miały wpisane 0%.

 

Informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości:

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego:

  • i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma wynik 0%
  • otrzymał poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
  • otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych (np. 30%; 58%; 100%). 

 

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  • nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik  0%
  • przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).